Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 33 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tri thức địa phương của người Cơ Tu trong khai thác và sử dụng thực vật rừng

Nguyễn Công Trường

Tóm tắt


Cư trú chủ yếu ở khu vực miền núi, kinh tế còn nhiều khó khăn, người Cơ Tu phải dựa vào rừng để đảm bảo cuộc sống của mình. Đến nay kinh tế “tước đoạt” vẫn đóng vai trò quan trọng trong đời sống của tộc người Cơ Tu. Rừng mang đến cho người dân nhiều nguồn lợi đáng kể. Trong đó, sự phong phú của thực vật rừng đã đáp ứng nhiều mặt trong đời sống vật chất của người dân. Mặc dù được thiên nhiên ưu đãi thật nhiều sản vật từ núi rừng. Thế nhưng, để khai thác và sử dụng có hiệu quả những tài nguyên này, từ rất lâu người Cơ Tu đã tích lũy nên một hệ thống tri thức phù hợp. Những tri thức này là kết quả của quá trình lao động sản xuất của cộng đồng, nó phản ánh sự thích nghi cao giữa người dân với môi trường sống của họ. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433