Thông tin Khoa học xã hội, 12 (300) 2007

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội: quan niệm, vấn đề, sự cần thiết cho Việt Nam và xác định logic nghiên cứu

Hoàng Chí Bảo

Tóm tắt


Tác giả trình bày quan niệm về phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội qua hệ thống các tài liệu khoa học và quan sát thực tiễn quản lý; đề cập đến bảy vấn đề đặt ra trong việc quản lý sự phát triển xã hội, trong đó có: tính đa nghĩa và nhiều cấp độ biểu hiện của phạm trù xã hội, tính liên kết chỉnh thể trong quan niệm phát triển xã hội, phát triển bền vững, vai trò của người lãnh đạo, của nhân dân, của các tổ chức xã hội dân sự tham gia phát triển xã hội, v.v…; đồng thời phân tích một số xuất phát điểm để khẳng định tính cấp thiết phải nghiên cứu vấn đề phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội ở Việt Nam.

Toàn văn: PDF

Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP