Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lễ mãn tang của người Tày ở Đắk Lắk

LÀI THỊ VÂN

Tóm tắt


Nghi lễ tang ma là nghi lễ tiêu biểu trong hệ thống nghi lễ vòng đời của người Tày, phản ánh những giá trị đạo đức, giá trị thẩm mỹ, nhân sinh quan, thế giới quan của tộc người. Lễ mãn tang là một trong những nghi thức hoàn tất việc tiễn đưa linh hồn người chết về với tổ tiên trong quy trình tổ chức đám tang cho người chết của người Tày. Mặc dù sinh sống ở vùng đất mới, nhưng lễ mãn tang của người Tày di cư đến Đắk Lắk vẫn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời. Hiện nay, tác động của các yếu tố như môi trường, kinh tế, xã hội, văn hóa… cùng với quá trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế đã làm mai một các giá trị truyền thống tốt đẹp trong văn hóa của người Tày. Việc đề xuất và thực hiện các giải pháp bảo tồn giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập ngày nay là việc làm cần thiết.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238