Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chuyên nghiệp hóa đào tạo công tác xã hội ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN DUY NHIÊN

Tóm tắt


Chuyên nghiệp hóa đào tạo công tác xã hội (CTXH) bao gồm nhiều yếu tố và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Đào tạo CTXH ở Việt Nam trong những năm qua đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Tuy nhiên, trên thực tế, đào tạo CTXH vẫn còn không ít vấn đề đặt ra về đội ngũ giảng viên; hệ thống tài liệu, giáo trình; chương trình; mạng lưới cơ sở thực hành và chính sách hỗ trợ đào tạo CTXH chuyên nghiệp. Vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu để đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường chuyên nghiệp hóa trong đào tạo CTXH.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238