Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vận động nông dân tham gia liên kết sản xuất trong nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp

NGUYỄN VIỆT THANH, PHAN THỊ MINH HIỀN

Tóm tắt


Ở Việt Nam, Hội Nông dân giữ vai trò quan trọng, làm cầu nối liên kết giữa nông dân với nông dân, nông dân với doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy việc ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất trong nông nghiệp, giúp nông dân làm giàu. Trong những năm gần đây, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp đã có đóng góp tích cực trong việc vận động nông dân tham gia các hình thức liên kết sản xuất trong nông nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực, làm thay đổi toàn diện kinh tế nông thôn của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của bà con nông dân ở tỉnh Đồng Tháp.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238