Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhất thể hóa Liên minh Châu Âu hiện nay: Thách thức và xu hướng

NGUYỄN AN HÀ

Tóm tắt


Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, Liên minh Châu Âu (EU) đạt được nhiều thành tựu to lớn, là hình mẫu liên kết khu vực vì mục tiêu hòa bình, thịnh vượng và phát triển. Tuy nhiên, sự kiện Brexit (Anh rời khỏi EU) cùng với hàng loạt các vấn đề khủng hoảng nhập cư, chủ nghĩa dân túy, đang đặt EU trước những thách thức to lớn. Để thúc đẩy nhất thể hóa, EU cần phải cải tổ mạnh mẽ hơn nữa, từ cải cách thể chế tới thực hiện các chính sách trong các lĩnh vực, nhằm giúp EU vượt qua khủng hoảng.  

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238