Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phật giáo Việt Nam với sự phát triển bền vững đất nước

DƯƠNG QUANG ĐIỆN

Tóm tắt


Phát triển bền vững đất nước là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Trong những năm gần đây, thực hiện đường hướng của Giáo hội phật giáo Việt Nam, Ban Hướng dẫn phật tử Trung ương luôn tích cực hoạt động và đạt được những thành tựu đáng kể. Điều đó, không chỉ khẳng định vị trí, vai trò của Ban, mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước. Tuy vậy, hoạt động của Ban Hướng dẫn phật tử Trung ương vẫn còn nhiều hạn chế, đòi hỏi có những giải pháp thích hợp nhằm tăng cường hoạt động của Ban Hướng dẫn phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước trong thời gian tới. 


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238