Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 16, S. 2 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số cách tiếp cận lý thuyết trong nghiên cứu gia đình

Do thi Binh

Tóm tắt


Hôn nhân và gia đình là một mảng đề tài rất rộng, đòi hỏi nhiều phương pháp nghiên cứu và có thể sử dụng nhiều cách thức tiếp cận khác nhau để thu được một kết quả nghiên cứu tương đối đầy đủ. Có thể áp dụng đồng thời các phương pháp nghiên cứu của nhiều ngành khoa học khác (nghiên cứu liên ngành) để làm sáng tỏ hơn các nội dung nghiên cứu khác nhau về gia đình. Bằng phương pháp tổng thuật, lược thuật, dịch thuật và phân tích các tài liệu liên quan, tác giả muốn giới thiệu một số cách tiếp cận lý thuyết trong nghiên cứu gia đình. Hy vọng rằng việc tiếp thu lý thuyết, hiểu được các cơ sở vận dụng phù hợp có thể đáp ứng những đòi hỏi của công tác nghiên cứu gia đình trong bối cảnh hiện nay. Dưới đây là nội dung một số cách tiếp cận trong nghiên cứu gia đình.

Nghiên cứu Gia đình và Giới quyển 16 số 2, 2006.Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP