Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 6 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khía cạnh nhiệt động học của phản ứng khử chọn lọc Nox bằng hidrocacbon khi có mặt oxi

Trần Văn Nhân, Lê Văn Tiệp, Lê Thanh Sơn

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP