Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 6 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổng hợp và khảo sát một số tính chất của N-(2-furylmetyl)chitosan

Nguyễn Thị Huệ, Khiếu Thị Tâm, Nguyễn Thị Hồng Anh

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP