Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 6 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của một vài phức chất cis-đicloro (safrole)(amin)Platin(II)

Nguyễn Thị Thanh Chi, Trần Thị Đà

Tóm tắt


 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP