Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 6 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của hơi nước đến hoạt tính của một số xúc tác oxit kim loại trong phản ứng oxi hoá hoàn toàn p-xylen

Lưu Cẩm Lộc, Nguyễn Thị Diễm Phúc, Hồ Sĩ Thoảng

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP