Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 6 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát phản ứng C-Axetil hoá một số aril metil ete trong điều kiện hoá học xanh

Trần Hoàng Phương, Lê Ngọc Thạch

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP