Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 6 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu công nghệ chế tạo và hoạt tính xúc tác của nano vàng trên chất mang Fe2O3

Nguyễn Công Tráng, Trần Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Quang Huấn

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP