Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 4 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu vận dụng phương pháp chỉ số trong bảo hiểm nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Tuấn Sơn

Tóm tắt


Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của các nước đang phát triển. Tuy nhiên, do điều kiện khí hậu bất thuận nên nông dân gặp nhiều trở ngại và rủi ro trong sản xuất. Nhiều khi những rủi ro do thiên nhiên mang lại chính là nguyên nhân của vòng xoáy đói nghèo. Để giúp nông dân vượt qua những khó khăn và rủi ro trong sản xuất, bảo hiểm nông nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, do chi phí giao dịch cao của việc bán bảo hiểm và đánh giá tổn thất, do rủi ro về đạo đức và lựa chọn đối nghịch của người mua bảo hiểm và do sự liên kết của các thảm họa thiên nhiên nên các công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm không muốn cung cấp dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp. Phương pháp bảo hiểm dựa vào chỉ số thời tiết mở ra triển vọng mới cho bảo hiểm nông nghiệp. Phương pháp này có nhiều ưu thế hơn phương pháp bảo hiểm truyền thống. Nhiều nước trên thế giới đã thành công phương pháp bảo hiểm chỉ số trong bảo hiểm nông nghiệp. Việt Nam có thể áp dụng phương pháp bảo hiểm theo chỉ số để tiến hành bảo hiểm nông nghiệp như bảo hiểm lũ sớm vụ lúa hè thu muộn (lúa vụ 3) ở ĐBSCL.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)