Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 4 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

So sánh đa hình Microsatellite vùng promotor gen Prl-1 và sinh trưởng ở cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus) nuôi trong nước mặn

Phạm Anh Tuấn

Tóm tắt


Cá rô phi là một trong những loài cá nuôi quan trọng nhất trên thế giới. Cá rô phi được nuôi trong cả hệ thống nuôi nước ngọt và nước mặn. Nuôi cá rô phi trong môi trường nước mặn có tiềm năng rất lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên mỗi dòng cá rô phi thể hiện tốc độ sinh trưởng rất khác nhau trong các môi trường có độ mặn khác nhau. Bài báo này trình bầy kết quả bước đầu nghiên cứu sự liên kết giữa kiểu gene vệ tinh trong vùng điều khiển Prl-1 với tính trạng sinh trưởng của dòng cá rô phi chọn giống (dòng cá của Viện thuỷ sản 1) trong môi trường nước mặn. Thế hệ con của 7 gia đình cá rô phi được nuôi 87 ngày trong hai môi trường có độ muối 14-15‰ và 20-22‰. Tốc độ sinh trưởng và kiểu gene vệ tinh trong vùng điều khiển Prl-1 được so sánh và thảo luận nhằm tìm hiểu mối tương quan giữa chỉ thị phân tử với tính trạng sinh trưởng của cá rô phi nuôi trong môi trường nước mặn

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)