S. 156 (2019)

Mục lục

BÀI VIẾT

Phân tích vai trò của các ngành kinh doanh thông qua ma trận tương quan cổ phiếu ở thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Kim Khánh, Nguyễn Quang 5
Ảnh hưởng của tốc độ điều chỉnh tỷ lệ tiền mặt về mức tối ưu lên giá trị doanh nghiệp trong dài hạn Tóm tắt PDF
Lê Đình Hạc, Hoàng Thị Phương Anh, Trương Trung Tài, Trần Thị Kim Oanh 14
Tác động của kiệt quệ tài chính, chu kỳ sống đến các chiến lược tái cấu trúc và khả năng hồi phục doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Cẩm Hà, Nguyễn Thị Uyên Uyên 25
Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Phan Diên Vỹ, Lê Thị Nga 42
Các nhân tố ảnh hưởng đến gánh nặng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Phan Đình Nguyên 53
Hiệu quả tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp cổ phần hóa: bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tân, Trịnh Quốc Trung 65